Kooperační partneři 2015

Děkujeme všem organizacím, spolkům, institucím za odvahu ke spolupráci na pilotním projektu Mini-Plzeň 2015, za jejich nadšení, čas, nápady a za to, že společně vytváříme 1. město dětí v České republice!

KOOPERAČNÍ PARTNEŘI V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI:

Radovánek

Středisko volného času RADOVÁNEK
Středisko volného času RADOVÁNEK organizuje svoji činnost na osmi pracovištích v rámci Plzeňského kraje. Vzniklo po sloučení organizací DDM RADOVÁNEK Kaznějov a Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň. Je školským zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání. Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost, je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, má svá místa působnosti i nad rámec kraje, a to hlavně v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Úspěchy sbírá v oblasti technických činností jako je plastikového modelářství, robotika, letecké modelářství nebo tanec či gymnastika. SVČ je pověřeno zajištěním organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT a jmenováním okresních komisí pro okres Plzeň-město a Plzeň-sever. SVČ je akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. „Bylo by škoda nevyužít profesionálních organizátorů, kteří tento projekt přivezli a nabídli právě u nás, v Plzeňském kraji,“ uvedla Bc. Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK o projektu Mini-Plzeň. SVČ se aktivně podílí na přípravách i organizaci Mini-Plzně města dětí: spolupracuje na přípravných dílnách, poskytuje prostor pro sběr návrhů bankovek v rámci výtvarné soutěže a koordinuje spolupráci DDM a SVČ Plzeňského kraje, kteří se rozhodli zapojit do řemeslných dílen nebo Mini-Plzeň město dětí navštíví v rámci příměstských táborů. Organizace v Mini-Plzni koordinuje obsazení a provoz stanoviště ŘEMESLNÉ DÍLNY.

Animánie

Animánie Plzeň
Animánie je neziskovou organizací, která působí na poli vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím filmové výchovy. Pořádáme kroužky, kurzy a workshopy animace a příbuzných oborů s využitím multimédií. Nabízíme animační workshopy nejen na veřejných akcích, ale také na objednávku. Součástí naší práce je i vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří chtějí animaci zařadit do svého programu. Pro ně nabízíme akreditovaný kurz Animace v kostce. Animánie pořádá každoroční festival animovaných filmů, jehož součástí je ojedinělá Národní soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let, letos se uskuteční 10. ročník festivalu Animánie. Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště FOTOLAB A STUDIO ANIMOVANÉHO FILMU.

Dům digitálních dovedností

Dům digitálních dovedností
Dům digitálních dovedností je moderní volnočasové centrum, zaměřené na vzdělávání s nejnovějšími ICT technologiemi. Nabízí volnočasové aktivity v Plzni pro děti, dospělé i seniory. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvíjet znalosti z oblasti ICT a objevovat jejich praktické využití formou výukových programů a her. Chceme podpořit vědomí, že technika není jen učení. Děti si osvojí znalosti a dovednosti, které mohou prakticky využívat nejen v rámci vzdělávání ve škole. Seniorům pomáháme stát se samozřejmou, respektovanou a sebevědomou součástí naší společnosti. Důležitým „pilířem“ Domu Digitálních Dovedností je vzdělávání pedagogů městských mateřských a základních škol v oblasti využívání výpočetní techniky ve výuce. Naši lektoři je provedou praktickými návody, jak efektivně pracovat s interaktivními pomůckami, naučí je vytvářet interaktivní výukové programy a seznámí je s dalšími kreativními možnostmi využití těchto technologií. Tímto dosáhnou efektivnější a lepší komunikace se žáky. Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště VÝZKUMNÉ LABORATOŘE - ROBOTIKA A EXPERIMENTY.

ENVIC Plzeň
ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. O naše zkušenosti se rádi dělíme. V Mini-Plzni vytvoříme zahradnictví, kde budou děti pěstovat ekologicky (tedy bez chemie) zeleninu, bylinky, květiny... Zahradě a zahradnictví se věnujeme už léta. Asi budete znát naše projekty Pěstuj Plzeň, zahradnické dílny, Zapomenutou zahradu apod. Protože milujeme dobré jídlo (pořádáme šestou sezónu Plzeňské farmářské trhy, vzděláváme kuchaře i studenty gastronomických škol) a jsme spojeni s farmáři (dodavateli dobrého jídla), postavíme v Mini-Plzni i kuchyni. Děti budou vařit především ze sezónních, místních potravin. Ať žije Mini-Plzeň! Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště RESTAURACE A ZAHRADNICTVÍ.

ED Plzeň

Europe direct
Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště RADNICE, MĚSTSKÝ ÚŘAD A SOUD.

JOHAN

JOHAN – SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ CENTRUM

 V Plzni je JOHAN ojedinělou organizací, která se věnuje podpoře mladého umění a prezentaci profesionální alternativní scény. Naše projekty jsou adresovány především mladým lidem, studentům, umělcům, ale také dětem a jejich učitelům či vychovatelům. Svými aktivitami chceme přispět takovému společenskému klimatu, které umožňuje sebevyjádření, prostor pro čin i odpovědnost za jeho realizaci a dopady.

Projekt budování centra JOHAN vychází z idejí aktivního a alternativního pohledu na svět, z potřeby aktivně reagovat jeho problémy a ze zájmu o jejich možné řešení. Zdrojem idejí, jež vedly ke vzniku centra, je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti performing arts a výtvarného umění

Snažíme se měnit myšlení, zvyšovat zájem o věci kolem, prohlubovat zájem o svět, o místo, v němž žijeme. Snažíme se propojovat lidi a vychovávat prostřednictvím umění k umění. Naše záměry a projekty realizujeme v opuštěné budově Jižního nádraží, tzv. MOVING STATION.

Dramacentrum Johan, cetrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, jako jeden z projektů Johan o.s. nabízí dětem, mládeži i dospělým divadelní a dramatické kurzy a projekty. Jeho cílem je rozvíjet osoybostí, sosiální a umělecké dovednosti a budovat vztah k divadlu a uměleckým hodnotám.
Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště DIVADLO.

Junior fest

Junior fest
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST je od roku 2008 neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře Plzně, Horšovského Týn a Dobřan. Tradičně nabízí nejen kolekci kvalitních evropských filmů a retrospektivu zlatého fondu československých filmů pro děti a mládež, ale i ojedinělé doprovodné akce, které získávají na popularitě svoji originalitou a výpravností. Cílem projektu je ukázat dětem a mládeži pomocí filmů, že je důležité podílet se na dění kolem nás, že jejich názory a představy mají význam a mohou být uskutečňovány. Důležitým prvkem je samotné zapojování dětí do festivalových akcí např. Festivalový reportér v akci. Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště KINO.

KMP

Knihovna města Plzně
Veřejná univerzální knihovna, jejím zřizovatelem je 5. největší české město - Plzeň. Uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Za roční registrační poplatek je možné využívat všechny základní služby bezplatně, specializované služby jsou placené. Deset procent obyvatel Plzně využívá nabídky Knihovny města Plzně – bohatého fondu beletrie i naučné literatury pro děti a dospělé, periodik, map, DVD s českými i zahraničními filmy, CD s hudbou a mluveným slovem, regionálního literárního a informačního fondu orientovaného na Plzeň a okolí. Samozřejmostí je také přístup na internet či připojení k wi-fi. Studovna poskytuje informační a rešeršní služby a také přístup do plnotextové databáze článků z českých periodik Anopress. Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště KNIHOVNA.

Spolek neslyšících Plzeň

Spolek neslyšících Plzeň
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň je organizace s 98letou tradicí, která se snaží pomáhat lidem se sluchovým hendikepem. Poskytujeme jak odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, tak především tlumočnické služby a to nejen klientům, ale i institucím a dalším organizacím. Naším cílem je také propagace znakového jazyka jakožto mateřského jazyka neslyšících osob. Veřejnost si nás mohla všimnout při tlumočení Apetit festivalu v roce 2014,  při pietních aktech pořádaných Magistrátem města Plzně, ve Zprávách TV ZAK nebo při naší akci na ranči Šídlovák pod názvem Slyšíme se na ranči? V loňském roce tento projekt s podtitulem "Ať žijí rytíři" přilákal bezmála 200 lidí z řad široké veřejnosti. Cílem akce je tlumočit celý program včetně hudebního vystoupení. Pro sluchově postižené děti a slyšící děti neslyšících rodičů (CODA) pořádáme Den dětí, Mikulášskou nadílku a v letošním roce, v rámci spolupráce s Mini-Plzeň 2015 město dětí, i možnost stát se tlumočníkem znakového jazyka v Mini-Plzni. Dětem chceme prostřednictvím projektu Mini-Plzeň město dětí ukázat, že hendikep, ať už je sluchový či jiný, není na veřejnosti překážkou a snahou našich pracovníků na stanovišti 28 v rámci této krásné akce bude přiblížit tento znakový jazyk slyšícím dětem a naopak neslyšícím dětem poskytnout "jakousi oporu" při návštěvě Mini-Plzně. Organizace v Mini-Plzni obsahově připravila a zajišťuje provoz stanoviště INSTITUT BEZ BARIÉR (1. týden).

SSUPŠ Zámeček

SSUPŠ Zámeček

Zámeček je první střední uměleckou školou v Plzni. Byla založena roku 1995 v budově radčického zámečku. Škola začínala s dvěma obory - Kamenosochařstvím a Užitou malbou, v roce 2003 rozšířila výuku o Grafický design a od roku 2009 o Užitou fotografii. S rozšířením oborové nabídky se škola rozrostla o další budovu - nově zrekonstruované ateliéry v Plzni-Křimicích. Od roku 2011 je otevřen další obor - Konzervování a restaurování kamene. Roli osobnosti ve vzdělávacím procesu vnímá škola jako klíčové téma. Na rozdíl od jiných škol, které nově přidaly umělecký obor do původní, odlišně zaměřené vzdělávací nabídky, je v odborné části profesorského sboru 100% zastoupení profesionálními výtvarníky. Škola se zabývá také vzděláváním dospělých - realizuje rekvalifikační kurzy z oboru grafického designu a fotografie, akreditované kurzy pro učitele a zájmové kurzy pro širokou veřejnost. V ateliérech v Křimicích probíhá výtvarný kroužek Skřítek pro děti. Organizace v Mini-Plzni podpořila vybavení stanoviště AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ a zabezpečuje též část jejího provozu po celou dobu.

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené
ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni již 20 let pečuje o žáky se zrakovým postižením. Výuka probíhá v kolektivu s nižším počtem žáků ve třídě, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, tyflopedickou péči, která zahrnuje práci s optickými a jinými kompenzačními pomůckami a logopedickou péči. Ve volném čase se žáci mohou věnovat i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). V Mimi-Plzni 2015 povede ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči druhý týden stanoviště Institutu bez bariér. Cílem stanoviště je přiblížit dětem vnímání světa očima zrakově postižených. Děti si vyzkouší činnosti z běžného života nevidomých a slabozrakých s použitím kompenzačních pomůcek.

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI:

Steinwald Allianz

 

Mini-München


Mini Regensburg

 

Mini Salzburg

 

Mini Lenster

ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V ČR:

EDDA Chrudim